Payroll & HR

Payroll update maart 2024

[ENGLISH VERSION BELOW]

  1. Eindheffing Werkkostenregeling (WKR) 2023;
  2. Pensioenportalen muteren en nieuwe premies tijdig doorgeven (alleen particuliere pensioenuitvoerders);
  3. Naverrekening verzuimverzekering 2023;
  4. Beschikkingen Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL);
  5. WBSO: S&O-beschikkingen 2024.

Eindheffing Werkkostenregeling (WKR) 2023

In de payroll updates van vorige maand hebben we de Werkkostenregeling (WKR) en de daarbij behorende eindafrekening reeds genoemd. Heb je een overschrijding van de vrije ruimte WKR in 2023? Over deze overschrijding betaal je 80% eindheffing (belasting). Houd er rekening mee dat je deze eindheffing tijdig aan ons doorgeeft, deze moet uiterlijk in de loonaangifte over februari 2024 worden opgenomen. Lever de eindheffing daarom alsjeblieft tegelijkertijd aan met de payroll mutaties van februari. Jouw vaste financiële verwerker kan je meer informatie geven over een eventuele WKR-overschrijding in 2023 en de hoogte daarvan.

Pensioenportalen muteren en nieuwe premies tijdig doorgeven

Per januari veranderen de pensioenpremies altijd, het is gebruikelijk dat je deze in januari of februari ontvangt vanuit de pensioenverzekeraar. Heb je een algemene pensioenverzekeraar (denk aan een Brand New Day, Aegon PPI, BeFrank en dergelijke)? Zorg dan dat je tijdig jouw pensioenportaal bijwerkt en dat je ons tijdig de nieuwe pensioenpremies of premiegegevens doorgeeft voor 2024, hier ben je als werkgever zelf verantwoordelijk voor. Zo voorkomen wij dat oude of onjuiste pensioenpremies door blijven lopen. Het niet of niet tijdig doorgeven van pensioenwijzigingen kan oplopen tot in de (tien)duizenden euro’s schade.

Naverrekening verzuimverzekering 2023

Werkgevers met een verzuimverzekering krijgen vanuit de verzekering verzoek tot opgaaf van de definitieve loonsom over 2023. Deze opgaaf moet vóór 1 april 2024 gedaan zijn (deadline kan verschillen per verzekeraar). Je kunt de opgaaf volledig aan ons uitbesteden. Als je vragen hierover hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Beschikkingen Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL)

De Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL) kent werkgevers een vergoeding (subsidie) toe voor werknemers die een laag inkomen hebben en/of een arbeidsbeperking hebben (door leeftijd/arbeidsongeschiktheid). De subsidie wordt jaarlijks achteraf uitbetaald door het UWV. Middels deze subsidie hoopt de overheid werkgevers te stimuleren om werknemers uit kwetsbare groepen aan te nemen.

Het UWV haalt de gegevens automatisch uit de loonaangiftes van 2023. Als je in aanmerking komt, dan heb je in maart een voorlopige beschikking ontvangen van het UWV. Stuur deze alsjeblieft tijdig door naar ons ter controle. Als de beschikking niet klopt moeten we namelijk de loonaangifte over 2023 aanpassen vóór 1 mei 2024.

WBSO: S&O-beschikkingen 2024

Verricht jouw bedrijf (gedeeltelijk) Research & Development of technisch-wetenschappelijke werkzaamheden en krijg je hier subsidie voor in de vorm van WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)? Dan ontvangen wij (voor zover niet in ons bezit) op korte termijn graag alle toegekende WBSO-beschikkingen van 2024. Deze hebben wij nodig om de WBSO over 2024 te kunnen toepassen. Alle overige informatie, voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot de WBSO tref je hier.

blijf op de hoogte

Alle laatste ontwikkelingen direct in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

 

 

___________________________________________________________________________

  1. Settlement Work-related costs scheme (WKR) 2023;
  2. Updating pension portals and providing the new 2024 pension premiums;
  3. Settlement absenteeism insurance 2023;
  4. Letters regarding Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL);
  5. Application Tax Credit for Research and Development 2024 (WBSO).

Settlement Work-related costs scheme (WKR) 2023

In last month's payroll updates, we have already mentioned the Work-related costs scheme (WKR) and its final settlement. Have you exceeded the discretionary scope in 2023? You will pay 80% final levy (tax) over this excess. Keep in mind that you must report this final levy to us in a timely manner; it must be included in the February 2024 payroll tax return at the latest. Therefore, please submit the final levy at the same time as the February payroll mutations. Your regular financial processor can give you more information about a possible WKR excess in 2023 and the corresponding levy.

Updating pension portals and providing the new 2024 pension premiums

Pension contributions always change per January, it is common to receive these from the pension insurer in January or February. Do you have a general pension fund (think Brand New Day, Aegon PPI, BeFrank and the like)? Then make sure you update your pension portal in a timely manner and that you pass on the new pension premiums to us in 2024, this is your responsibility as an employer. In this way, we will prevent the pension contributions from continuing to run incorrectly. Failure to pass on pension changes, or to do so in time, can add up to financial damage in the (tens of) thousands of euros.

Settlement absenteeism insurance 2023

Employers with an absenteeism insurance will receive a request from the insurance company for a statement of the final wage sum for 2023. This statement must be made before 1 April 2024 (deadlines may differ between insurers). You can completely outsource the statement to us (if preferred by you). Feel free to contact us.

Letters regarding the Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL)

The Wet Tegemoetkoming Loondomein (“WTL”, available in Dutch only) grants employers a subsidy for employees who have a low income and/or an occupational disability (due to age/occupational disability). The subsidy is paid annually in retrospect by the UWV. Through this subsidy, the government hopes to encourage employers to hire the more vulnerable employees.

The UWV automatically extracts the data from the 2023 wage tax declarations. If you qualify, you will have received a provisional decision from the UWV in March. Please forward this to us in time for verification. This is because if the decision is incorrect, we will have to adjust the 2023 wage declaration before the 1st of May 2024.

Application Tax Credit for Research and Development 2024 (WBSO)

Does your company conduct (partial) Research & Development or technical-scientific activities and do you receive subsidies for this in the form of Tax Credit for Research and Development (or in Dutch: WBSO)? If so, we would like to receive all WBSO declarations for 2024 (if not in our possession). All other information, conditions and obligations regarding the WBSO can be found here.

Glenn ten Bookum, RS Finance

contact

Wil je grip op je financiën en duurzaam groeien? Wij helpen je graag.

Neem contact op
Postadres

Postbus 51298
1007 EG Amsterdam

Bezoekadres Purmerend

Wielingenstraat 133
4e verdieping
1441 ZN Purmerend

Bezoekadres Amsterdam

James Wattstraat 100
6e verdieping
1097 DM Amsterdam

Bezoekadres Rotterdam

Max Euwelaan 55
2e verdieping
3062 MA Rotterdam

nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!