Payroll & HR

Payroll update juli 2024

[ENGLISH VERSION BELOW]

  1. Stijging minimumloon (1 juli 2024);
  2. Stijging maximumdagloon t.b.v. uitkeringen (1 juli 2024);
  3. DGA wordt vader/moeder: ZEZ-uitkering en de WAZO-uitkering voor de DGA;
  4. Subsidieregeling Praktijkleren.

Stijging minimumloon (1 juli 2024)

Per 1 juli 2024 zal de halfjaarlijkse verhoging van het wettelijk minimumloon worden doorgevoerd, de verhoging bedraagt 3,09% voor alle leeftijdsgroepen. Wij zullen voor alle werknemers met een minimumloon deze wijzigingen automatisch doorvoeren.

Stijging maximumdagloon (1 juli 2024)

Per 1 juli 2024 wordt, naast het wettelijk minimumloon, het maximumdagloon geïndexeerd. Ook dit gebeurt halfjaarlijks. Het maximumdagloon is de basis waarover uitkeringen door het UWV worden berekend. Dit betekent dat de tegemoetkomingen (WAZO-uitkeringen) licht zullen stijgen voor o.a. aanvragen van zwangerschaps- en bevallingsverlof, aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof die op 1 juli 2024 of later zijn opgenomen. Waar nodig zullen we de wijzigingen automatisch in de salarisadministratie doorvoeren.

DGA wordt vader/moeder: ZEZ-uitkering (WAZO-uitkering voor de DGA)

Ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA) en ben je in verwachting of word je ouder? Dan kun je in bepaalde gevallen tijdens de zwangerschap voor minimaal 16 weken een Zelfstandige en Zwanger-uitkering aanvragen (ZEZ-uitkering). De voorwaarden hiervoor tref je hier. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de verdiensten van vorig jaar, maar let op: de uitkering is nooit hoger dan het wettelijk minimumloon. Ook geldt voor partners (die tevens ouder van het kind zijn) dat zij recht kunnen hebben op de WAZO-uitkering voor aanvullend partnerverlof. Tot slot geldt (voor zowel mama’s als partners) dat zij mogelijk ook nog recht hebben op de uitkering voor betaald ouderschapsverlof. Ook hier geldt voor alle WAZO-uitkeringen dat de uitkering nooit hoger is dan het minimumloon. Meer weten? Benader ons gerust!

Subsidieregeling Praktijkleren

Heb je leerlingen of studenten in dienst of in dienst gehad gedurende het schooljaar van 2023 – 2024? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren, dit is een tegemoetkoming voor kosten die jij als leerbedrijf maakt voor de begeleiding van de leerling/student. De hoogte van deze subsidie bedraagt maximaal €2.700,- voor een volledig schooljaar. De voorwaarden zijn per opleidingsniveau verschillend. Tot en met 17 september kan de subsidie worden aangevraagd. Indien je hierover vragen hebt of als je hulp nodig hebt bij de aanvraag, dan horen we dat graag.

blijf op de hoogte

Alle laatste ontwikkelingen direct in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

 

 

___________________________________________________________________________

  1. Increase of the minimum wage (July 2024);
  2. Increase of the maximum daily wage for benefit purposes (July 2024);
  3. Director-Shareholders and parenthood;
  4. Subsidy Practice-Based Learning (“Subsidieregeling Praktijkleren”).

Increase of the minimum wage (July 2024)

As of July 1st 2024, the semi-annual increase of the statutory minimum wage will be implemented. The increase will be 3,09% for all age categories. We will automatically implement these changes for all employees with a minimum wage.

Increase of the maximum daily wage for benefit purposes (July 2024)

As of July 1, 2024, in addition to the legal minimum wage, the maximum daily wage will be indexed. This will also happen semi-annually. The maximum daily wage is the basis on which benefits are calculated by the UWV. This means that the allowances (WAZO benefits) will increase slightly for, among other things, applications for maternity leave, additional birth leave and paid parental leave taken on July 1, 2024 or later. Where necessary, we will automatically implement the changes in payroll.

Director-Shareholders and parenthood

Are you a director-major shareholder (“DGA” in Dutch) and are you expecting a child or becoming a parent? Then in certain cases you can apply for self-employed and pregnant benefit (ZEZ benefit) during pregnancy for at least 16 weeks. The conditions for this can be found here. The amount of the benefit depends on last year's earnings, but please note that the benefit is never higher than the statutory minimum wage. Partners (who are also parents of the child) may also be entitled to a WAZO benefit for additional partner’s leave. Finally, it applies (for both moms and partners) that they may also be entitled to the benefit for paid parental leave. Again, for all WAZO benefits, the benefit is never higher than the minimum wage. Want to know more? Feel free to approach us!

Subsidy Practice-Based Learning (“Subsidieregeling Praktijkleren”)

Did you employ trainees or students during the school year of 2023 - 2024? Then you may be eligible for the Subsidy Practice-Based Learning, this is an allowance for costs you incur as a learning company during the supervision of the trainee/student. The amount of this subsidy is €2.700,- for a full school year (max). The terms and conditions are different for each level of education. If you have any questions about this or if you require help with your application, please let us know.

Glenn ten Bookum, RS Finance

contact

Wil je grip op je financiën en duurzaam groeien? Wij helpen je graag.

Neem contact op
Postadres

Postbus 51298
1007 EG Amsterdam

Bezoekadres Purmerend

Wielingenstraat 133
4e verdieping
1441 ZN Purmerend

Bezoekadres Amsterdam

James Wattstraat 100
6e verdieping
1097 DM Amsterdam

Bezoekadres Rotterdam

Max Euwelaan 55
2e verdieping
3062 MA Rotterdam

nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!